İnternet Sitesinden Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

(Güncelleme Tarihi : 19.03.2024)

 

https://zimparator.com/ İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında paylaştığınız kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Lotus Zımpara ve Sanayi Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. Bu Aydınlatma Metni’nde yapılacak değişiklikler aşağıda adresi bulunan internet sitemizden, e-posta ile ya da fiziksel yolla yazılı olarak duyurulabilir. Değişiklikler duyurunun yapıldığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Kullanılan çerezlerin özelliklerine göre güncelleyebilme hakkı Veri Sorumlusuna aittir.

 

Çerezlere Yönelik Temel Bilgiler:

Çerezler web sitesinin, bireyin bilgisayarına kayıt tutması amacıyla aktardığı bilgi parçacıklarıdır. Böylece belirli bir siteyi ziyaret ederken tercihlerinizi kaydetmeniz sağlanarak çevrim içi tecrübe gelişimi sağlanır.

Web sitemizi açtığınızda, bilgisayarınıza çerez yerleştirebiliriz. Geçici çerezler sitemizi kaç kez ziyaret ettiğinizi saymak amacıyla kullanılır. Bu geçici çerezler, web tarayıcınızdan çıktığınızda silinir. Kalıcı bir çerez, web tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza kaydedilebilir. Sayfaya girdiğinizde, bu tür bir çerez siteyi daha önce ziyaret edip etmediğinizi bildirir.

Çerezleri, sitemizde en çok ilginizi çeken bölümleri belirleyip, size sayfamızda bunlardan daha fazla sunabilmek için kullanırız.

Web tarayıcınızın araç çubuğunun “yardım” bölümünde, web tarayıcınızın yeni çerezlerden nasıl korunabileceği, yeni bir çerez ile karşılaşıldığında web tarayıcınızın sizi uyarmasının nasıl sağlanabileceği ya da bütün çerezlerin nasıl engellenebileceği açıklanır.

Çerezler konusunda daha detaylı ve teknik bilgileri, https://zimparator.com/ adresimizde yer alan Çerez ve Gizlilik Politikasından edinebilirsiniz.

 

 Tanımlar:

Bu Aydınlatma Metni’nde:

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dâhil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sahibi (İlgili Kişi): Bu Aydınlatma Metni uyarınca, Veri Sorumlusu tarafından kişisel verileri işlenen https://zimparator.com/ İnternet sitesini ziyaret eden gerçek kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Şirket: Veri sorumlusu, Lotus Zımpara ve Sanayi Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’ni

ifade eder.

                                           

 1. İşlenecek Kişisel Veriler ve İşlenme Amacı

Sitemizdeki çerezler, iletişim formu, e-posta, aracılığıyla toplanan ad-soyad, e-posta, fiziksel adres, telefon numarası, IP Adresi, bağlantı yapılan konum, Log kaydı, tarayıcınızın türü/sürümü, işletim sisteminiz, ziyaret ettiğiniz önceki sayfa, sunucu sorgusunun saati bilgileri, eriştiğiniz sayfalar, erişim tarih ve saatleriniz, incelediğiniz hizmet ve ürünler, tercih ettiğiniz dil seçeneği ve diğer tercihlerinize ilişkin kişisel verileriniz; Bilgi Güvenliği Süreçlerinin (hileli-izinsiz kullanım, zararlı e-posta ve dolandırıcılık gibi faaliyetlerin tespiti ve önlenmesi, Şirketimiz kablosuz internet ağının güvenliğinin sağlanması, bu ağdaki izinsiz kullanımların tespiti ve ilgili makamlara başvurulması), Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin, Denetim / Etik Faaliyetlerinin, Erişim Yetkilerinin, İletişim Faaliyetlerinin (sizinle iletişim kurulması, bilgi teyidi, ek bilgi talebi), İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (web sitemizin işlerliğinin gerçekleştirilmesi-iyileştirilmesi, site ziyaretçi sayısının, kullandığınız cihazdaki tarama ve kullanım tercihlerinizin tespiti), yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, haklarımızın kullanılabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. İnternet sitemizin işlevselliğine ilişkin işleme amacını biraz daha ayrıntılandırmak gerekirse, kişisel verileriniz; İnternet sitemizde yer alan temel fonksiyonları işlevsel kılmak, örneğin müşterilerimizin veya bayilerimizin kendilerine tahsis edilen bazı uygulama sayfalarına kullanıcı adı ve şifre kullanarak girmeleri sürecinde, tekrar tekrar kullanıcı adı/şifre girmelerine gerek kalmaksızın erişim sağlayabilmelerine imkân tanımak; İnternet sitemizi analiz ederek performansını arttırmak; internet sitemizi ziyaret edenlerin sayısını tespit etmek ve ziyaretçiler için internet sitemizi geliştirerek kolay ve erişilebilir bir çevirim-içi zemin hazırlamak; kişiselleştirme, hedefleme, pazarlama ve reklamcılık faaliyetlerimizi gerçekleştirmek. Ziyaretçilerimizin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerimizin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterebilmek; İnternet sitemizin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde arama sorgularının hatırlanmasını sağlamak amaçlarıyla işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitemizi ziyaretinizde çerezler vasıtasıyla otomatik olarak; internet sitemizdeki iletişim formları ya da e-posta göndermeniz durumunda otomatik ve kısmen otomatik yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki nedenlerinden birine dayalı olarak, açık rızanız olmaksızın, bu Aydınlatma Metninde belirtilen esaslarla işlenir.

Çerezlere İlişkin Açıklama :

İnternet tarayıcınızın ayarlarından çerez tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Sitemizde yer alan çerezler şunlardır:

Temel Çerezler : Bu çerezler güvenlik, kimlik doğrulaması ve ağ yönetimi gibi temel işlevleri etkinleştirirler ve devre dışı bırakılamazlar.

Pazarlama Çerezleri (Sizin Etkinleştirmeniz Gerekir) : Bu çerezler, ilgi alanlarınıza uygun daha iyi reklamlar ve hedef kitlenize daha iyi hizmet sunmanızı sağlamak amacıyla reklam etkinliğini izlemek için kullanılır.

İşlevsel Çerezler (Sizin Etkinleştirmeniz Gerekir) : Bu çerezler, elde edilen deneyimi iyileştirmek ve daha kişisel hale getirmek için kullanıcıların yaptığı seçimleri hatırlamak üzere veri toplar.

Analiz Çerezleri (Sizin Etkinleştirmeniz Gerekir) : Bu çerezler, ziyaretçilerin sitemizle olan etkileşimini anlamamıza, hataları keşfetmemize ve daha iyi bir genel analiz sunmamıza yardımcı olur.

 

 1. Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılacağı

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz; avukatlarımıza, adli makamlara, diğer hukuki uyuşmazlık çözüm mercilerine ve kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak talep etmeye yetkili kişiler ile kamu kurum veya kuruluşlarına, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve haklarımızın korunması amaçlarıyla; barındırma hizmet sağlayıcılarına (hosting servisleri), bulut bilişim şirketlerine bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi  amaçlarıyla aktarılabilecektir.

 

 1. Veri Sahibi Olarak KVKK’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar şunlardır:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 5. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 7. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu (Veri sahibi başvuru formunun adresi) kullanarak ve bu formda yapılan açıklamalara dikkat ederek yapabilirsiniz.

Talebiniz sonucunda internet sitemizin işlerliğini sağlayan kişisel verileriniz kullanılamayacak duruma geldiğinde, internet sitemizden tam olarak yararlanamazsınız. Bu durumda tüm sorumluluk size ait olacaktır.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Ünvanı                       : LOTUS Zımpara ve Sanayi Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi

Telefon Numarası     : 02362362015
E-Posta Adresi         :
[email protected][email protected]

İnternet Adresi         : http://www.zimparator.comhttp://www.lotuszimpara.com
Adres                         : Güzelyurt Mah. 5781 Sok. No:47/a YUNUSEMRE – MANİSA

 

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

 1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

Ad-Soyad

 

 

T.C. Kimlik No:

 

 

Başvuru Sahibi Yabancı ise

Uyruğu ve Pasaport Numarası ya da varsa Kimlik Numarası

 

 

 

Telefon No:

 

 

E-Posta/ Faks:

 

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri ya da İş Yeri Adresi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Şirketimiz ile olan ilişki durumunuzu belirtiniz (Bu alanı doldurmak zorunlu değildir ancak başvurunuzun sağlıklı ve hızlı şekilde sonuçlandırılması için gereklidir)

 

Müşteri  / Eski Çalışan / Tedarikçi / İş Ortağı / Ziyaretçi / CV Sahibi                                                     

Diğer (lütfen açıklayınız)  :                                                                                                                                                 

Eski çalışan iseniz, işe giriş ve çıkış tarihlerinizi belirtiniz:

Başka bir şirket çalışanı iseniz çalıştığınız şirketi ve pozisyonunuzu belirtiniz:

 1. Başvurunuza verilecek cevabın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

 • E – posta adresime gönderilsin.
 • Elden teslim almak istiyorum (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli yetki belgesi gereklidir).
 • Adresime gönderilmesini istiyorum.

 

 1. KVKK kapsamındaki başvuru konusunu açıklayınız. (Bu alanı ihtiyaca göre artırabilirsiniz).

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dikkat: Kimlik ve yetki tespiti için, Şirketimiz, ek evrak (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep edebilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde Şirketimiz sorumluluk kabul etmez.

 Kişisel Veri Sahibinin Adı Soyadı:

 Başvuru Tarihi:

 İmza: